JA slide show
 

O autorce

Publikacje
Kontakt

Multimedia

Films
Songs
GalleryGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
PDF Drukuj Email


We wrześniu, gdy zaczyna się kolejny rok szkolny, siadają przed nami
w ławkach nowe twarze, świeże umysły ? uczniowie. Z roku na rok podnosi się poziom ich wymagań, zmieniają się ich możliwości. Niezmiennie pozostają jednak tymi samymi młodymi ludźmi, którzy - gdy zarazić ich entuzjazmem i chęcią nauki ? podejmują wyzwanie i wspinają się na coraz wyższe szczyty osiągnięć, by zdobywać coraz znamienitsze laury. Jak dostrzec perły wśród szarej rzeczywistości? Jak nie przegapić ucznia z większymi niż przeciętne możliwościami? Jak rozsądzić czy dany uczeń, przejawiający talent w dziedzinie nauki języka obcego, ma szansę sięgnąć wysoko? Ryzykować?

Rozpoczynając naukę w liceum ogólnokształcącym, Jakub legitymował się dyplomem laureata Olimpiady Języka Angielskiego dla szkół podstawowych, co dało mu wstęp do liceum bez konieczności przystępowania do egzaminów wstępnych, oceną celującą z języka angielskiego a także bardzo wysoką średnią ocen ze wszystkich przedmiotów. Erudyta, zawsze grzeczny i zainteresowany tym, co dzieje się na lekcji, od początku znał odpowiedź na każde nawet najtrudniejsze pytanie. Wiadomo ? początki, każdy pracuje na swoją opinię, która za nim pójdzie przez całe liceum. Czasami można ulec pozorom... Jednak w przypadku Jakuba to nie były tylko pozory. W klasie z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego szybko skończyło się wyrównywanie różnic programowych i zaczęły się nowe, niejednokrotnie bardzo trudne lekcje a Jakub z charakterystyczną dla siebie swadą i lekkością rozwiązywał coraz bardziej złożone problemy językowe tak, jakby wcale nie musiał w to wkładać żadnego najmniejszego nawet trudu.
Nie przypuszczałam, że10 lat po studiach filologicznych i dość jednostajnej pracy
w liceum ogólnokształcącym spotka mnie coś interesującego i stanę przed wyzwaniem, które będzie ode mnie wymagało wysiłku, ale też zarazem twórczej pracy wykonywanej
z prawdziwym entuzjazmem, pochodzącym tym razem z ?tej drugiej strony? ? przekazanym przez ucznia. A uczeń szybko zaczął wykazywać ponad przeciętne zdolności językowe
i umiejętności daleko wykraczające poza materiał przewidziany dla klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego. Lekcje tego języka, odbywające się w szkole, nie były w stanie sprostać jego potrzebom w zakresie nauczania języka angielskiego. Jakub posiadał również zainteresowania i wiedzę z zakresu cywilizacji, historii, geografii i literatury krajów anglojęzycznych. Już na początku pierwszej klasy, bo jesienią nadszedł pierwszy stopień sprawdzenia jego możliwości - Szkolny Konkurs Języka Angielskiego. Zajął w nim
II miejsce, a był to konkurs dla uczniów z wszystkich klas i profili, w tym klas programowo najwyższych.
Szkolny Konkurs Języka Angielskiego jest moją inicjatywą i muszę o niej wspomnieć, rozwijając spostrzeżenia o uczniach szczególnie uzdolnionych. Poddałam pomysł stworzenia takiego konkursu, gdyż Olimpiada Języka Angielskiego organizowana pod auspicjami MENiS stoi na bardzo wysokim poziomie, a zdobycie w niej laurów zależy również od dużej dozy szczęścia, na co zwracają uwagę sami jej twórcy.

W tłumaczeniu:
DO NAUCZYCIELI POPRAWIAJĄCYCH TESTY:
1. Proszę zwrócić uwagę, iż Olimpiada jest wydarzeniem związanym z bardzo wysokim współzawodnictwem i które kładzie główny nacisk na poprawność a nie na skuteczność w komunikacji. Zakładamy, iż dokładnie KAŻDY uczestnik potrafi komunikować się w języku angielskim.
2. Nawet bardzo dobrzy uczniowie mogą mieć problemy z zakwalifikowaniem się, ponieważ nie możemy przyjąć więcej niż 600-700 uczniów do etapu regionalnego
z przyczyn praktycznych. Dlatego proszę nie traktować porażki jako znaku złego poziomu nauczania/uczenia się języka. Dodatkowo test musi być bardzo krótki
(60 pytań) i poniżej 3% zawodników może zostać zakwalifikowanych ? szczęście odgrywa również zasadniczą rolę.
W obliczu takiej sytuacji (która zniechęcała uczniów najlepszych z języka angielskiego
w szkole do brania udziału w olimpiadzie, a co za tym idzie w innych konkursach) stworzyłam Szkolny Konkurs Języka Angielskiego. Do konkursu przystępuje co roku ok. 50-70 uczniów z całej szkoły.
Konkurs zawsze składa się z czterech części: testu rozumienia ze słuchu, testu rozumienia tekstu czytanego, testu gramatycznego, testu leksykalnego. Każda z tych części jest przygotowywana a następnie sprawdzana przez czterech różnych nauczycieli języka angielskiego w naszej szkole. Co roku czworo nauczycieli języka angielskiego przygotowuje cztery różne testy ? składowe testu konkursowego. Uczniowie są nagradzani dyplomami
i cząstkową oceną celującą z języka angielskiego w dwóch kategoriach: klasy
z podstawowym programem nauczania języka angielskiego i klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego. Uczniowie, którzy zajmują I miejsca w tych dwóch kategoriach, otrzymują również nagrody książkowe.
Konkurs odbywa się co roku na przełomie listopada i grudnia, by móc wyłonić najlepszych w szkole uczniów, którzy następnie wezmą udział w konkursach na wyższych szczeblach. Konkurs ten jest popularyzowany w prasie lokalnej i co roku cieszy się większym zainteresowaniem. Inicjatywa ta jest bardzo ceniona przez uczniów, gdyż mogą oni porównać swoje możliwości i umiejętności z innymi uczniami w szkole. Nauczycielom daje to rozeznanie, którzy uczniowie mogą potem być typowani i przygotowywani do udziału
w olimpiadach i konkursach wyższego szczebla.
Wracając zatem do Jakuba i jego ?głodu wiedzy? należy podkreślić, iż laur w tym konkursie już w pierwszej klasie musiał dać mi do myślenia. Wiedziałam już na pewno, iż po pierwsze: warto w niego inwestować, po drugie: wiedza podawana przeze mnie na lekcjach całej 17-osobowej grupie Kubie nie wystarczy. Coś należało przedsięwziąć.
Opracowałam zatem ramowy program indywidualnego toku nauczania języka angielskiego (dowiedziałam się wcześniej, że jest możliwe prowadzenie takich zajęć dla uczniów wybitnie zdolnych z udokumentowanymi osiągnięciami, jednak uzyskanie zgody gminy na takie dodatkowe zajęcia nie jest zbyt proste, ale możliwe). Program ten uzgodniłam wcześniej z Jakubem. Był zachwycony możliwością dodatkowej nauki, która obejmowałaby materiał daleko wykraczający poza program nauczania dla klasy o specjalności, którą wybrał. Przedstawiłam ten program dyrekcji szkoły, zebraliśmy potrzebną dokumentację, która następnie została przedstawiona na jednym z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Nauczyciele
z przyjemnością zaaprobowali pomysł, a następnie gmina wyraziła zgodę na indywidualny tok nauki języka angielskiego dla Kuby. Dodatkową naukę rozpoczęliśmy od II semestru
I klasy.
Oto propozycja mojego programu wraz z komentarzem:

RAMOWY PROGRAM INDYWIDUALNEGO TOKU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
1. Przygotowanie (podprowadzenie) do złożenia Międzynarodowego egzaminu FCE/ CAE na podstawie testów wydawnictw CUP, OUP, Pearson Education, Express Publishing i innych.
Każdy anglista posiada na pewno w swoich zbiorach mnóstwo testów wraz z kasetami czy płytami CD, sprawdzających wiedzę i stan przygotowania uczniów do złożenia tych - jakże prestiżowych - egzaminów. Dzięki tym książkom z testami, zdolny uczeń może sam siebie sprawdzić, umiejętnie pracując z kluczem i obliczając w procentach stopień poprawności rozwiązywanych testów. Ponieważ testy obejmują również pisanie wypracowań ? pism użytkowych ? praca w ramach indywidualnego toku nauczania polega na poprawianiu ich przez nauczyciela i omawianiu poprawionych prac. Dodatkowo uczeń zdolny sam zadaje pytania dotyczące gramatyki i słownictwa, które znajduje w testach. Praca z testami jest zatem samodzielną pracą ucznia pod kontrolą nauczyciela, doskonalącą obie strony równocześnie, często zmuszającą do otwierania różnych rzadko używanych książek i tych miejsc w słowniku, które przy normalnym trybie nauki nie są odwiedzane.
2. Rozszerzenie znajomości słownictwa w oparciu o:
Guy Wellman: The Heinemann English Wordbuilder. Heinemann ELT. First published 1989.
Najlepszą rekomendacją tej książki będzie fakt, iż od ponad 15 lat jest na rynku
w niezmienionej formie i cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest swoistego rodzaju słownikiem tematycznym z ćwiczeniami, skonstruowanym w postaci humorystycznych
i ironicznych, niejednokrotnie sarkastycznych tekstów. Słowa i frazy, które autor podaje jako charakterystyczne dla danego tematu i sugeruje ich zapamiętanie, są wyodrębnione tłustym drukiem. W zasadzie jest to kompletny zbiór tematów zawarty w jednej przeciętnych rozmiarów książce. Rozwiązywane z uczniem ćwiczenia w mówieniu z czynnym wykorzystaniem wyodrębnionego przez autora słownictwa jest czynnikiem stymulującym zarówno nauczyciela jak i ucznia do zgłębiania ciekawej i niebanalnej leksyki angielskiej.
3. Zapoznanie z wiadomościami z zakresu literatury brytyjskiej:
Przemysław Mroczkowski: Historia literatury angielskiej. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich ? Wydawnictwo. Wrocław 1981
Henryk Zbierski: Historia literatury angielskiej. Oficyna Wydawnicza Atena, Poznań 2002
Podane są tutaj dwie alternatywne propozycje książkowe na ten sam temat. Wielowiekowa tradycja literacka Wielkiej Brytanii jest świetnym materiałem do dyskusji
ze zdolnym zainteresowanym humanistycznie uczniem. Można też w programie ująć literaturę amerykańską. Jednakże podczas maksymalnie pięciu semestrów nauki w liceum, nie ma czasu na taki ocean wiedzy. Literatura brytyjska natomiast jest obok literatur innych krajów Europy składową tego, co nazywa się Literaturą europejską, w której mieści się również literatura polska, równie stara jak brytyjska. Uczeń czyta materiał w języku polskim
a następnie dyskusja z nauczycielem podczas zajęć indywidualnego toku nauczania przebiega w języku angielskim. Pozwala to na swobodny balans pomiędzy krytyką literacką w języku angielskim i polskim, pomiędzy tłumaczeniami a czytaniem dzieł w oryginalnej wersji językowej. Dodatkowym atutem tego punktu programu dla nauczyciela jest ?odkurzenie? wiadomości z zakresu literatury z czasów studiów filologicznych, które podczas nauczania
w szkole średniej umykają niezauważalnie, gdyż trzeba się skupić na czysto językowym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości.
4. Zapoznanie z wiadomościami z zakresu cywilizacji, kultury, geografii krajów anglojęzycznych
Virginia L. Sauvé/Monique Sauvé: Gateway to Canada. OUP, Toronto 1977
Ann Denis: Spotlight on Australia., OUP, Melbourne 2000
Randee Falk: Spotlight on the USA. OUP, New York 1993
Andrzej Diniejko: English-Speaking Countries. The United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland The Republic of Ireland. WSiP S.A. Warszawa 1999
Andrzej Diniejko: English-Speaking Countries. An Introduction to the United States of America. Wydawnictwo Egis, Kraków 2005
Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego to nieocenione źródło wiedzy zarówno merytorycznej jak i współczesnej lingwistycznej. Nowo powstałe trendy
w poszczególnych krajach pociągają za sobą tworzenie nowego słownictwa, które przede wszystkim pojawia się w internecie. Dobrze jest zatem poprzeć lekturę powyższych publikacji (do wyboru oczywiście przez nauczyciela i ucznia) pracą badawczą opartą
o wiadomości internetowe. Najczęściej to zdolny uczeń jest zwiastunem nowych tendencji, jest pierwszym informatorem o zmianach, gdyż pyta. Nauczyciel nie może wstydzić się odpowiedzi: ?Nie wiem.? ? to właśnie wtedy ma szanse dowiedzieć się więcej. Wspólne szukanie uczy znów obydwie strony: nauczyciela i ucznia. Owo bardzo wstydliwe dla wielu jeszcze nauczycieli ?Nie wiem.? musi jednak być poparte wielogodzinnym (niestety) czasami szukaniem
w przeróżnych źródłach no i dużą dozą pokory. Jednak na dłuższą metę warto, a uczeń nie boi się pytać ? zamiast pokrętnych odpowiedzi zawsze otrzymuje rzetelną sprawdzoną wiedzę.
5. Przygotowanie do olimpiady języka angielskiego i innych konkursów:
H. Krzyżanowski: 100 testów z gramatyki angielskiej. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999.
H. Krzyżanowski: Testy olimpiady języka angielskiego. Etap szkolny ? okręgowy - finał. BP Books 1994
Powyższe pozycje stanowią przykład zadań konkursowych wspomnianej przeze mnie Olimpiady. Istnieją uczniowie zainteresowani wyszukiwaniem kruczków językowych
i rozwiązywaniem łamigłówek słownych a wykonywanie podstępnych testów z serii ?co autor miał na myśli? stanowi ich hobby czyli są to typowi lingwiści. To zwłaszcza dla nich przeznaczone są tego typu zadania. Niestety w mojej karierze zawodowej nie zdarzyli się tacy uczniowie. Ci, których miałam przyjemność spotkać na swej drodze, byli szeroko pojętymi humanistami, z którymi można godzinami interesująco rozmawiać na tematy współczesne, omawiać podłoże i tradycje kultury europejskiej i światowej, natomiast zdania do tłumaczenia z serii Jeszcze jedna betonowa tama zdziesiątkowałaby łososie. (?H. Krzyżanowski) nie były ich pasją. Jednak każdy uczeń musi zetknąć się z takimi testami, by mieć podstawy do startów
w konkursach organizowanych przez różne instytucje.
6. Praca z czasopismami anglojęzycznymi
The World of English
Anglorama
Newsweek
Każdy zdolny (i nie tylko) uczeń wie, iż prawdziwą skarbnicą wiadomości na temat świata współczesnego są gazety. Dlatego w niniejszym programie nie może zabraknąć elementów pracy z czasopismami. Wyżej wymienione są tylko propozycją zgłębienia wiedzy dotyczącej bieżących tematów z zakresu krajów anglojęzycznych oraz najnowszych trendów w nauce języka angielskiego. Oprócz nich, godnymi polecenia są czasopisma tematyczne Wydawnictwa Mary Glasgow (http://www.link2english.com/ - w tym miejscu można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat tych czasopism). Jest to kolejna propozycja, dzięki której to uczeń przyniesie najświeższe wiadomości i zainteresuje nauczyciela, to uczeń wskaże, co warto przeczytać i opowie o swoich refleksjach, wprowadzi w zdumienie swoimi pytaniami i ciekawością świata, wyrwie ze szkolnej monotonii.
6. Rozszerzenie znajomości struktur gramatycznych
M. Vince with Peter Sunderland: Advanced Language Practice. Macmillan 2003
Richard Side and Guy Wellman: Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman 2003
W niniejszym programie nie można pominąć poważnych poradników gramatycznych, dających nie tylko wytłumaczenie zawiłych problemów przez native speaker?ów języka angielskiego, ale również możliwość wyćwiczenia owych kruczków językowych. Wspólne
z nauczycielem zastanawianie się nad złożonością problemów gramatycznych uczniowi daje świadomość językową a nauczycielowi pozwala ?odkurzyć? struktury, z których na co dzień nie korzysta, bo nie ma takiej potrzeby.
7. Pisanie esejów literackich, historycznych i lingwistycznych.
Ostatnia propozycja mojego bogatego (jak na jedną dodatkową godzinę języka angielskiego w ramach indywidualnego toku nauczania) ramowego programu. Nastawienie na pisma użytkowe pomija trudne academic writing wiążące się z pisaniem esejów wszelkiego typu. Dzięki przyswojeniu tej umiejętności przez ucznia zdolnego, powstały prawdziwe perełki ? wypracowania, które można sobie umieścić w powoli (niestety) wypełnianym plikami komputerowym nauczycielskim folderze ?Wzorcowe wypracowania?.
Tyle program. Jakub zaczął kupować dodatkowe książki i czasopisma, wkrótce już nie za pieniądze rodziców, ale z funduszy, jakie uzyskał dzięki stypendium otrzymanemu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki języków obcych. Oprócz języka angielskiego przyswoił sobie jeszcze język rosyjski (za sprawą szkoły) oraz język francuski, na który uczęszczał dodatkowo. Prawdziwym rarytasem dla ucha było jego wystąpienie podczas Europejskiego Dnia Języków, przypadającym 26 września: Kuba ułożył a następnie wygłosił ?mowę? na temat korzyści płynących z nauki języków obcych w 4 językach ? polskim, angielskim, rosyjskim i francuskim. Jego łatwość przechodzenia z jednego języka do drugiego wprawiła publiczność w zachwyt. Owacjom nie było końca.
W czasie trwania nauki w liceum uczeń wziął udział w dwóch wyprawach językowych: do Wielkiej Brytanii, gdzie uczestniczył w intensywnym kursie języka angielskiego (dostał się do grupy najbardziej zaawansowanej) oraz do Francji, gdzie
w praktyce wypróbował swoją znajomość języka francuskiego. W Polsce wziął również udział w spotkaniu z honorowym konsulem Wielkiej Brytanii ? Panem Allenem Strettonem ? któremu nie bał się zadawać pytań w języku angielskim przy licznie zgromadzonej publiczności Sympozjum poświęconego wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. To tylko niektóre wyzwania, którym Kuba sprostał, gdyż miał możność zmierzenia się z dodatkową wiedzą z zakresu nauki języków obcych.
Wkrótce po tym, jak Jakub ukończył liceum ogólnokształcące osiągając wybitne wyniki: zdany egzamin CAE - (wtedy jeszcze) zwalniający go z egzaminu maturalnego, finał Ogólnopolskiego Konkursu Językowo - Informatycznego w Języku Angielskim zorganizowanego przez WSL w Częstochowie, ścisły finał w rejonach Konkursu Języka Obcego Pokaż nam Język, finał Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Prozy w Języku Shakespeare?a w Zabrzu, II etap Olimpiady Języka Angielskiego, finał Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego zorganizowanej przez WSEH w Bielsku-Białej i wiele innych drobniejszych sukcesów, stał się studentem dwóch kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wystarczyło tylko w niego uwierzyć i dać możliwości rozwoju. Reszta stała się ?sama?.
Wkrótce po maturze Kuby pojawił się na horyzoncie Mateusz - legitymujący się zdanym już w gimnazjum certyfikatem FCE ? uczeń tej samej szkoły, ale tym razem już cyklu 3-letniego, przygotowującego do Nowej Matury. Również dla niego szkolne lekcje języka angielskiego były niewystarczające i historia trochę się powtórzyła. Mieliśmy o wiele mniej czasu, bo tylko drugą i trzecią (jakże krótką po reformie!) klasę, ale i Mateusz miał wiele możliwości, by zgłębić swą lingwistyczną wiedzę. Podobnie jak Kuba, Mateusz posiadł umiejętność posługiwania się trzema językami: angielskim, niemieckim i włoskim. Również
i on świetnie zakończył liceum, zdobywając wiele laurów na różnych etapach konkursów wszelkiego typu, by dostać się, podobnie jak Kuba, na UJ.
Zarówno Jakub jak i Mateusz co semestr musieli składać egzaminy klasyfikacyjne
z zakresu dodatkowej wiedzy językowej, by móc otrzymać ocenę celującą z języka angielskiego. Obydwaj poradzili sobie z tym wyśmienicie, niezależnie czy był to test językowy, esej czy zagadnienia do ustnego omówienia.
Oto przykłady takich egzaminów klasyfikacyjnych:

PRZYKŁAD 1.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY - CZĘŚĆ PISEMNA.

Proszę napisać esej na jeden z trzech podanych niżej tematów.
Esej ten nie powinien przekroczyć objętości strony A-4.
1. The influence of geographical location of Great Britain on the characteristic distinctive features of the country.
2. Does it make any sense for contemporary young people to study British literature
of the Middle Ages?
3. The legend of King Arthur and the Knights of the Round Table is still alive.
Prove this.
Esej powinien być oparty na faktach.

EGZAMIN USTNY - PRZYKŁADOWY ZESTAW (JEDEN Z TRZECH)

1. Elaborate on the subject:
?Tell one of the Canterbury Tales and present the author of the poem.?
2. Answer the questions:
a. What is ?chalice??
b. What are the historic regions of Great Britain and their capitals?
c. What language(s) do people speak in Wales?
d. Who was Venerable Bede?
e. Why is King Alfred famous?
f. What is the population of Great Britain?
g. What is the British flag called?
h. Who was Queen Boadicea?
i. What was the origin of the name ?England??
j. Tell about the three periods in the history of the English language.

PRZYKŁAD 2
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY - CZĘŚĆ PISEMNA.

Proszę napisać esej na jeden z dwóch podanych niżej tematów.
Esej ten nie powinien przekroczyć objętości strony A-4.
1. Do adaptations of Shakespeare?s dramas show the changes of people?s mentality throughout centuries?
2. Why are ?Macbeth? and ?Hamlet? among basic masterpieces of the world literature?

EGZAMIN USTNY - PRZYKŁADOWY ZESTAW (JEDEN Z TRZECH)

I Vocabulary
1. Explain what happens with the hair of a man from birth to the old age
(at birth, aged 3, at13, 16, 19, 23, 28, 35, 40, 45 ,50, 55).
2. Explain in English: a midget, a sliding door, cul-de-sac, triplets,
on the wrong side of 40.
3. Tell the difference between: a tower block, a sky-scraper, a block of flats.
II Answer the questions:
1. Who has the right to vote in Britain?
2. Which castles and palaces are occupied by the Queen?
3. What does Parliament consist of?
4. Where is the Prime Minister?s official residence?
5. What is common law?
III Reading Comprehension
World of English N° 3/2000, pp. 20-21
You Are What You Eat.
Read the text and prepare for a conversation about its contents and the problem
of healthy/unhealthy eating.

PRZYKŁAD 3

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY - CZĘŚĆ PISEMNA.

Proszę napisać esej na jeden z trzech podanych niżej tematów.
Esej ten nie powinien przekroczyć objętości strony A-4.
1. Why are the other British playwrights of the XVI th century not as well-known
as Shakespeare?
2. The influence of the XVIth century philosophers on the output of metaphysical poets in Britain.
3. ?Gulliver?s Travels? ? a story for children or a malicious satire?

EGZAMIN USTNY - PRZYKŁADOWY ZESTAW (JEDEN Z TRZECH)

1. Explain in English: a sense of fairness, light-hearted, petty, humility, to die for,
to advocate, disciplinarian, a sudden brainwave, bewildered, to loathe sb.
2. Tell the general information about the Republic of Ireland.
3. Discuss the traditional British sports.
4. Describe, in as much detail as you can, how you have been feeling over the past few days. Think in terms of hours, minutes, even seconds, rather than 24-hour periods.

PRZYKŁAD 4

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY - CZĘŚĆ PISEMNA.

Read one short article in Newsweek (December 16, 2002)
Write a letter to the editor in which you will express your opinion(s) on the subject the article refers to and suggest some solutions to the problems(s).
The letter itself should not be longer than 250 words.

EGZAMIN USTNY - PRZYKŁADOWY ZESTAW (JEDEN Z TRZECH)

1. Think of a big city that you know or have seen photographs of in books. Describe
the impression it made on you when you first arrived there/saw it (tell about the size, quantity, dimensions and measurements).
2. Discuss the problems of immigrants and aborigines in Australia.
3. Discuss the Israeli-Palestinian conflict and present its present stage.

PRZYKŁAD 5

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY - CZĘŚĆ PISEMNA

Write an essay based on facts in which you will express your opinion(s) why these countries may be interesting for foreign culture/customs/heritage lovers:
1. Great Britain
2. USA
3. Australia
Choose one of them.
The essay should not be longer than 250 words.EGZAMIN USTNY - PRZYKŁADOWY ZESTAW (JEDEN Z TRZECH)

1. Explain what causes noise pollution in our society and suggest some remedies
if you can.
2. Tell about the geography and tourism in Queensland (Australia).
3. What can the results of the war in Iraq be for the future of the world?

Kuba i Mateusz to tylko reprezentanci grupy uczniów, którzy są szerzej zainteresowani przedmiotem, a których wymagania przerastają możliwości zwykłej lekcji języka obcego
w szkole ponadgimnazjalnej. Takich uczniów jest wielu i czasami warto ?ryzykować?
i poświęcić im dodatkowy czas po wyznaczonych zajęciach lekcyjnych, nawet jeśli są to godziny niezapłacone. Nigdy nie zapomnę sześcioosobowej grupy uczniów z klasy
z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego, która w piątek na 9. godzinie lekcyjnej zbierała się, by rozważać niuanse angielskiej gramatyki oraz słownictwa
z Wordbuildera. To nieprawda, że młodzieży nic się nie chce, a w weekend marzy tylko
o wyjściu do baru. Efekty tej dodatkowej nauki to liczne zwycięstwa w konkursach o różnym zasięgu i randze, to przepiękne prace, opowiadania, tłumaczenia, poezja, strony internetowe... To zapał, który nauczyciele mogą zgasić lub rozpalić. Należy zatem ryzykować...