JA slide show
 

O autorce

Publikacje
Kontakt

Multimedia

Films
Songs
GalleryGościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
Umowa przedmiotowa PDF Drukuj Email

Umowa przedmiotowa z języka angielskiego 2017/2018

1.Obowiązujący program nauczania:

Program nauczania języka angielskiego według podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych (obowiązującej od 1.09.2012) Poziom: IV. 1 ? dla uczniów kontynuujących naukę, autorstwa Marii Kłos, Anny Sikorzyńskiej, Barbary Czarneckiej-Cichej, Pearson Central Europe. Data publikacji ? marzec 2012.

2.Terminy sprawdzianów i sposoby oraz zasady ich zaliczania:

Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe.

W przypadku nieobecności na zapowiedzianym sprawdzianie uczeń jest zobowiązany zaliczyć go ustnie lub pisemnie (nie później niż 2 tyg. od powrotu do szkoły). O formie i terminie sprawdzianu decyduje nauczyciel. Niezaliczone formy sprawdzania wiedzy i umiejętności skutkują wpisem ?0? i mają negatywny wpływ na ocenę końcową.

3.Ocenianie ucznia:

Uczeń jest przygotowany na każdą lekcję i może być pytany z 3 ostatnich tematów.

Ma możliwość zgłoszenia 2 razy ?bz? i 2 razy ?np.? w każdym półroczu.

Zgłoszenia można dokonać tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem lekcji i nie dotyczy to zajęć, na których ma być przeprowadzony test wiadomości, zapowiedziany z wyprzedzeniem.

Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują 3 ostatnie tematy.

W przypadku korzystania ze ściągi lub innych niedozwolonych pomocy podczas kartkówek, sprawdzianów lub testów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy tej oceny.

Uczeń może otrzymać stopień za:

odpowiedź ustną, kartkówki, sprawdziany, wypracowania, prezentacje, pracę na lekcji, projekty, aktywność (5 plusów = bardzo dobry, 5 minusów = niedostateczny), zadania domowe, konkursy przedmiotowe, olimpiady

4.Sposoby i zasady uzupełniania braków:

W przypadku nieobecności na lekcjach przy wykorzystanym ?np? uczeń ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach i umiejętnościach już na następną lekcję.

W przypadku ciągłej nieobecności przez minimum 2 tygodnie, przy wykorzystanym limicie ?np.?, uczeń może zgłosić brak przygotowania do zajęć. Braki w wiadomościach

i umiejętnościach należy uzupełnić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. O zasadności tej możliwości decyduje nauczyciel.

5. Stopnie są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Nauczyciel na ustny wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów powinien je uzasadnić.

Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu i poprawy na lekcji, a jego rodzice/prawni opiekunowie mogą je otrzymać do wglądu podczas zebrań lub indywidualnych konsultacji z nauczycielem przedmiotu.

6.Poprawianie stopni:

Uczeń ma prawo do poprawy trzech stopni z bieżącego oceniania w każdym półroczu, w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.


7. Uczeń przebywając w pracowni stosuje się do obowiązującego w niej regulaminu, z którym jest zapoznany przez nauczyciela na pierwszych spotkaniach przedmiotowych.

8.Niniejsza umowa obowiązuje od 04.09.2017 r.

9.Sytuacje nie ujęte niniejszą umową reguluje Statut Szkoły/Wewnątrzszkolne Ocenianie.

*******************************************************************

UMOWA PRZEDMIOTOWA

TIK w mediach, przedmiot uzupełniający

Rok szkolny 2017/2018

Zakres materiału :
program przedmiotu uzupełniającego w klasie prawniczo-medialnej II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną II LO, autorstwa mgr A. Pławeckiej.

 1. Terminy sprawdzianów i sposoby oraz zasady ich zaliczania :


Sprawdzianem z większej partii materiału niż 3 ostatnie tematy są prace projektowe, których termin zakończenia jest zapowiadany z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i odbywa się 1 raz w semestrze.

Testowanie wiedzy z 1-3 ostatnich tematów może odbywać się bez zapowiedzi (odpowiedź ustna, wypowiedzi pisemne).

Sposobem zaliczenia materiału i umiejętności na lekcjach jest obecność na lekcjach, aktywny w nich udział oraz przygotowywanie projektów i prac wg wcześniejszych ustaleń z nauczycielem.

 1. Ocenianie ucznia:

Uczeń jest przygotowany na każdą lekcję.

Ma możliwość zgłoszenia np. 2 razy w semestrze przed rozpoczęciem lekcji .

Nie obowiązują zeszyt, podręcznik ani ćwiczenia.

Zawsze należy przynieść ze sobą na lekcję pendrive lub inne urządzenie do zapisu plików. Czasem będzie wskazane przyniesienie własnego sprzętu (BYOD) np. smartfon, tablet, laptop, aparat fotograficzny itp.

 1. Sposoby oceniania:
  • praktyczne wykorzystanie nabytych w czasie lekcji TIK w mediach umiejętności (zaprezentowanie umiejętności na lekcjach i w internecie)
  • artykuły i zdjęcia/grafiki do prasy i mediów społecznościowych
  • prace multimedialne (prezentacje, opracowania, grafika, różne formy dziennikarskie)
  • praca na lekcjach, aktywny w nich udział ? w tym praca w grupie
  • dodatkowo: aktywność dziennikarska w szkole i poza szkołą
 1. Ilość ocen: przynajmniej 3 w semestrze.
 1. Informacja o ocenie jest ustna i jawna, wpis do dziennika wszystkich ocen, motywacja oceny na żądanie.
 1. Sposoby i zasady uzupełniania braków: 

W przypadku uzasadnionej nieobecności ucznia przez dłuższy okres czasu i braku dostępu do internetu przez ponad 2 tygodnie uczeń może zgłosić dodatkowy brak przygotowania do zajęć. Braki w wiadomościach i umiejętnościach mogą być uzupełniane przez dłuższy okres czasu tak, by umożliwić terminową klasyfikację ucznia.

W przypadku jednorazowej nieobecności na lekcji braki należy uzupełnić w możliwie najkrótszym czasie.

Dopuszcza się porozumiewanie z nauczycielem w sprawie uzupełniania braków za pomocą poczty elektronicznej i/lub portalu społecznościowego.

 1. Kryteria oceniania i klasyfikowania

Uczeń może nie być klasyfikowany gdy jego nieobecność przekracza połowę czasu przeznaczonego na zajęcia TIK w szkolnym planie nauczania.

Jeżeli na pierwszy semestr uczeń otrzyma łącznie ocenę niedostateczną, musi ją poprawić, w przeciwnym razie w przypadku ocen pozytywnych w semestrze drugim może otrzymać najwyżej ocenę dopuszczającą na koniec roku.

Dodatkowo oceniane jest uczestnictwo w konkursach oraz praca w szkolnych i międzyszkolnych mediach .

 1. Poprawianie ocen:

Uczeń ma prawo do poprawy jednej oceny niedostatecznej, wykonując pracę dodatkową
z wykorzystaniem komputera, wg umowy z nauczycielem.

 1. Uczeń przebywając w pracowni stosuje się do obowiązującego w niej regulaminu,
  z którym jest zapoznany przez nauczyciela na pierwszych spotkaniach przedmiotowych. 
 1. Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od 04.09. 2017 r. i zapoznany jest z nim zarówno uczeń jak i jego rodzice.